ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА

Филозофски факултет Ниш

Универзитет у Нишу

CENTRE FOR TEACHER EDUCATION

Faculty of Philosophy

University of Niš

Ингеренција Центра je образовање наставника Мастер предметне наставе.

У оквиру овог Центра реализује се програм Мастер за образовање наставника предметне наставе развијен TEMPUS пројектом "Master programme for subject teachers in Serbia“ (Програм мастер студија за наставнике предметне наставе). Основна сврха студијског програма Мастер образовање наставника предметне наставе је оспособљавање кандидата за самостално обављање посла наставника одговарајућих наставних предмета (или групе предмета) у основним и средњим школама, као и другим институционалним и ванинституционалним облицима образовања. Студијски програм је усмерен на обезбеђивање образовања професора предметне наставе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основним и средњим школама.

Академски назив: Мастер професор предметне наставе

Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година

Обим студија: 60 ЕСПБ


ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА


Општи циљ програма јесте да кандидати развију компетенције које су неопходне за самостални рад наставника, односно да кроз обавезни део педагошко-психолошко-методичког образовања и праксу у школи стекну основна знања, вештине и способности, као и виши ниво неких наставничких компетенција у зависности од изборног предмета или групе предмета.

Из општег циља студијског програма произилази низ посебних циљева:

- разумевање улога наставника у школи и развијање спремности за стицање компетенција неопходних за њихово успешно остваривање;

- критичко преиспитивање сопственог рада, теорије и праксе образовања;

- разликовање професионалног идентитета наставника од идентитета уже струке;

- разумевање, критичко промишљање и примена основних педагошких, психолошких и методичких сазнања;

- развијање креативних способности и специфичних практичних вештина потребних за обављање наставничке професије;

- оспособљавање за планирање образовног рада заснованог на: индивидуалним и групним одликама ученика, специфичностима наставног предмета и наставног програма, контекстом школе и шире друштвене средине и општим циљевима савременог васпитања и образовања;

- оспособљавање за идентификацију, разумевање и решавање изазова и тешкоћа у васпитно-образовном раду;

- овладавање савременом технологијом као видом подршке школском учењу;

- оспособљавање за истраживање и евалуацију образовних активности и постигнућа;

- развијање критичког промишљања, самовредновања и унапређивања наставног рада;

- оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку свим актерима образовно-васпитног процеса;

- развијање професионалног идентитета наставника и оспособљавање за професионално усавршавање, иновирање и унапређивање наставног рада.


КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА


У оквиру општих компетенција очекује се да ће студенти бити оспособљени да:

 • Анализирају, евалуирају и усавршавају професионалну делатност користећи савремена научна знања, примере добре праксе и резултате вредновања и самовредновања;

 • Примењују систематизована академска знања из области научне теорије и наставне праксе;

 • Критички и самокритички промишљају и вреднују појаве и процесе васпитања, образовања и наставе;

 • Развијају комуникационе компетенције и сарадничке односе са ужим и ширим социјалним контекстом;

 • Овладавају методама, поступцима и процесима истраживачког рада;

 • Усклађују наставни рад са иновацијама у образовању и васпитању;

 • Изграђују професионалну етичност наставничког позива.


Предметно-специфичне компетенције омогућавају студентима да:

 • Тумаче васпитање и образовање са аспекта савремених концепција образовања и критички сагледавају њихово значење у пракси;

 • Прате и примењују савремена научна сазнања и новине из предметне области;

 • Испољавају иновативност, научни и професионални интегритет и посвећеност развијању нових идеја и унапређивању наставног рада;

 • Поседују дидактичко-методичка знања и компетенције неопходне за предмет или групу предмета које предају

 • Користе разноврсне методе, технике, облике рада и доступна наставна средства у циљу обезбеђивања ефективности и ефикасности наставног процеса;

 • Планирају и реализују васпитно-образовни рад користећи разноврсне методичке поступке усклађене са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, специфичностима наставног предмета, узрасним и индивидуалним капацитетима и потребама ученика;

 • Примењују информационо-комуникационе технологије за унапређивање наставе и учења;

 • Идентификују, истражују и решавају конкретне проблеме у васпитно-образовној пракси употребом научних метода и поступака;

 • Развијају и примењују напредне и специјализоване вештине и технике решавања кључних проблема наставног рада и истраживања у овој области.

 • Креирају, анализирају и спроводе истраживања значајна за унапређивање педагошке теорије и наставне праксе;

 • Континуирано прате и вреднују ученичка постигнућа користећи различите врсте и технике оцењивања сходно специфичностима предмета које предају а у функцији даљег учења;

 • Развијају позитиван активистички однос према континуираном целоживотном учењу, личном и професионалном развоју и усавршавању.


Чланови Већа Центра за образовање наставника су наставници и сарадници више департмана Филозофског факултета у Нишу који реализују наставу на програму Мастер предметне наставе.

Управник Центра за образовање наставника: доц. др ДраганаЈовановић

Секретар Центра за образовање наставника: проф. др Марија Јовановић