ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА

Филозофски факултет Ниш

Универзитет у Нишу

CENTRE FOR TEACHER EDUCATION

Faculty of Philosophy

University of Niš

Ингеренција Центра je образовање наставника Мастер предметне наставе.

У оквиру овог Центра реализује се програм Мастер за образовање наставника предметне наставе развијен TEMPUS пројектом "Master programme for subject teachers in Serbia“ (Програм мастер студија за наставнике предметне наставе). Основна сврха овог мастер програма је обезбеђивање образовања наставника предметне наставе у складу са Законом о основама система образовања (мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основновним и средњим школама.

Академски назив: Мастер наставник предметне наставе

Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година

Обим студија: 60 ЕСПБ

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

  • Планирање и реализовање васпитно-образовног рада уз развијање мотивације, активног и кооперативног учења и креирање услова за њихов целокупни развој;
  • Коришћење савремених научних сазнања и методологије предметне области у циљу професионалног усавршавања и континуираног развоја курикулума;
  • Идентификовање, истраживање и решавање проблема у васпитно-образовној пракси;
  • Изградња активног и одговорног односа према сопственом професионалном развоју и развоју школе.

Чланови Већа Центра за образовање наставника су наставници и сарадници више департмана Филозофског факултета у Нишу који реализују наставу на програму Мастер предметне наставе.

Управник Центра за образовање наставника: проф. др Марија Јовановић

Секретар Центра за образовање наставника: доц. др Драгана Јовановић